آگهی های اجاره و فروش مسکونی
Image

اجاره ویلایی | 118 متر | 3 خوابه

مبلغ رهن
450,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه والفجر
Image

اجاره ویلایی | 12 متر | 3 خوابه

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
6,000,000 تومان

حکیمیه کوی دانشگاه
Image

اجاره ویلایی | 120 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
250,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,500,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره ویلایی | 130 متر | 3 خوابه

مبلغ رهن
450,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه والفجر
Image

اجاره ویلایی | 120 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره ویلایی | 110 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
550,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره ویلایی | 130 متر

مبلغ رهن
150,000,000 تومان

مبلغ اجاره
4,000,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره ویلایی | 128 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
500,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره ویلایی | 40 متر

مبلغ رهن
50,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره ویلایی | 65 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
50,000,000 تومان

مبلغ اجاره
1,800,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره ویلایی | 130 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
365,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره ویلایی | 108 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
7,000,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره ویلایی | 105 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
250,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه بلوار فجر
Image

اجاره ویلایی | 120 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
6,500,000 تومان

بلوار فجر
Image

اجاره ویلایی | 120 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
350,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه
Image

اجاره ویلایی | 50 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
30,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره ویلایی | 130 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه فاز اول
Image

اجاره ویلایی | 80 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
70,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

فجر
Image

اجاره ویلایی | 80 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه فاز ۱
Image

اجاره ویلایی | 65 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
30,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه
Image

اجاره ویلایی | 125 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
250,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

ولفجر
Image

اجاره ویلایی | 75 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,000,000 تومان

والفجر
Image

اجاره ویلایی | 85 متر | 2 خوابه

مبلغ رهن
250,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

ولفجر
Image

اجاره ویلایی | 50 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
20,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,600,000 تومان

ولفجر
Image

اجاره ویلایی | 90 متر | 1 خوابه

مبلغ رهن
30,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,800,000 تومان

حکیمیه فاز۱