آگهی های اجاره و فروش مسکونی
Image

اجاره آپارتمان | 110 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
450,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه
Image

اجاره آپارتمان | 200 متر | 3 خوابه | طبقه ششم

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
20,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
300,000,000 تومان

مبلغ اجاره
7,000,000 تومان

حکیمیه فاز دوم
Image

اجاره آپارتمان | 133 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
300,000,000 تومان

مبلغ اجاره
10,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 120 متر | 3 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
400,000,000 تومان

مبلغ اجاره
7,000,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره آپارتمان | 120 متر | 2 خوابه | طبقه همکف

مبلغ رهن
150,000,000 تومان

مبلغ اجاره
4,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 70 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
230,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 150 متر | 3 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ رهن
750,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 127 متر | 3 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
8,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 66 متر | 1 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
280,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 65 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
230,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز دوم
Image

اجاره آپارتمان | 97 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
150,000,000 تومان

مبلغ اجاره
4,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 150 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
850,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 119 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
450,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 106 متر | 2 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ رهن
720,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره آپارتمان | متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
40,000,000 تومان

مبلغ اجاره
7,500,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 123 متر | 3 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ رهن
300,000,000 تومان

مبلغ اجاره
6,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 120 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
7,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 85 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
280,000,000 تومان

مبلغ اجاره
2,500,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره آپارتمان | 90 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
500,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه والفجر
Image

اجاره آپارتمان | 70 متر | 1 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,100,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 120 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
400,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,000,000 تومان

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 85 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
100,000,000 تومان

مبلغ اجاره
6,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 127 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
620,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز یک
Image

اجاره آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
30,000,000 تومان

مبلغ اجاره
3,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 50 متر | 1 خوابه | طبقه دوم

مبلغ رهن
50,000,000 تومان

مبلغ اجاره
4,500,000 تومان

حکیمیه فاز سه
Image

اجاره آپارتمان | 94 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
200,000,000 تومان

مبلغ اجاره
5,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

اجاره آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ رهن
530,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه فاز دوم
Image

اجاره آپارتمان | 110 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ رهن
300,000,000 تومان

مبلغ اجاره
مجانی

حکیمیه والفجر
Image

اجاره آپارتمان | 60 متر | 1 خوابه | طبقه اول

مبلغ رهن
150,000,000 تومان

مبلغ اجاره
4,000,000 تومان

حکیمیه سازمان آب