آگهی های اجاره و فروش مسکونی
Image

فروش آپارتمان | 88 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۳
Image

فروش آپارتمان | 147 متر | 3 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 60 متر | 1 خوابه | طبقه پنجم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه سازمان آب
Image

فروش آپارتمان | 120 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 125 متر | 3 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 150 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 88 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
2,728,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 96 متر | 2 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
2,976,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 143 متر | 3 خوابه | طبقه ششم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 90 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
1,440,000,000 تومان

رودهن پاسداران
Image

فروش آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
9,200,000,000 تومان

زعفرانیه
Image

فروش آپارتمان | 93 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۲
Image

فروش آپارتمان | 132 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۳
Image

فروش آپارتمان | 125 متر | 3 خوابه | طبقه ششم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۳
Image

فروش آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه سوم

مبلغ فروش
4,255,000,000 تومان

حکیمیه
Image

فروش آپارتمان | 94 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 128 متر | 3 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
3,840,000,000 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 80 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 128 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
4,480,000,000 تومان

حکیمیه
Image

فروش آپارتمان | 75 متر | 2 خوابه | طبقه ششم

مبلغ فروش
1,575,000,000 تومان

بابایان
Image

فروش آپارتمان | 127 متر | 3 خوابه | طبقه اول

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز ۲
Image

فروش آپارتمان | 160 متر | 3 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱
Image

فروش آپارتمان | 115 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 105 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 75 متر | 2 خوابه | طبقه دوم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه والفجر
Image

فروش آپارتمان | 100 متر | 2 خوابه | طبقه چهارم

مبلغ فروش
0 تومان

حکیمیه فاز۱